1. تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سجاد رستمی؛ مصطفی کیانی؛ مریم اسلامی؛ برات قبادیان؛ امین فرهادی؛ بهرام حسین زاده


2. تأثیر قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتور در اجرای شخم با گاوآهن برگردان‌دار

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

سجاد رستمی؛ ابراهیم آقابابایی؛ شاهین بشارتی؛ بهرام حسین زاده


3. به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش


4. تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سجاد رستمی؛ مریم اسلامی؛ مصطفی کیانی؛ برات قبادیان


5. ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سجاد رستمی؛ بهرام حسین زاده


6. تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

سجاد رستمی؛ برات قبادیان؛ لطف اله سوادکوهی؛ رضا ابراهیمی