1. بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سیدرضا حسن بیگی؛ زهرا قربانی؛ برات قبادیان


2. بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392

محسن آزادبخت؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی


3. تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

سجاد رستمی؛ برات قبادیان؛ لطف اله سوادکوهی؛ رضا ابراهیمی