1. کاربرد طیف‏ سنجی فروسرخ نزدیک در تشخیص تقلب آرد نخودچی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-8

رضا محمدی گل؛ مجید لشگری


2. انتخاب مواد بهینه جاذب صدا در صنایع و ماشین‌های کشاورزی با استفاده از شبیه سازی آکوستیکی ساختار فرکتالی اسفنج منگر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 133-139

علی ملکی؛ راضیه محمدی گهرویی؛ مجید لشگری


3. بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

علی ملکی؛ ندا عسگری فر؛ مجید لشگری


4. بررسی مقایسه‏ای قابلیت انتقال دامنه مؤثر صندلی تراکتورهای رایج در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

مجید لشگری؛ علی ملکی


5. مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392

علی ملکی؛ مجید لشگری