1. طراحی الگوریتم دسته بندی نارنگی براساس رنگ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

علی نجات لرستانی؛ کیوان یزدان پناه؛ سجاد سبزی


2. تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی نجات لرستانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ میثم زارعی


3. بررسی اثر رطوبت روی خواص بیوفیزیکی و تعیین خواص شیمیایی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

علی نجات لرستانی؛ علیرضا عبدالمحمدی؛ ایوب بگوند