1. ارزیابی سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن‌-پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

احمد بناکار؛ مهدی منتظری؛ برات قبادیان؛ هادی پاسدارشهری


2. صدمات ارتعاشی زیتون در حین حمل و نقل

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

هدی کارگرپور؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس همت؛ برات قبادیان


3. اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سید رضا حسن بیگی؛ حامد زارع ثانی؛ علی شریف پاقلعه؛ برات قبادیان؛ مجتبی صابری مقدم


4. تغییر مهم‌ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تأثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

مجید رهنما؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان؛ موحد سپهوند