1. کنترل پارامتر‌های محیطی مرغداری به کمک ربات متحرک کوچک به منظور بهبود شرایط مرغ‌های تخم گذار

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

سامان آبدانان مهدی زاده؛ مرتضی تاکی؛ سمیه سالاری؛ سمیه امرایی؛ زهرا احمدی


2. ارزیابی مدل,های مختلف محاسبه ویژگی های مکانیکی میوه نارنج تحت آزمون فشرده سازی به کمک پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

سامان آبدانان مهدی زاده؛ فاطمه کاظمی کرجی


3. تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ مریم سلطانی کاظمی


4. بخش بندی جوجه های گوشتی به منظور پیش بینی وزن به روش مدل شکل فعال

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ سمیه امرایی


5. ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سامان آبدانان مهدی زاده؛ مریم سلطانی کاظمی


6. بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

زهرا عبداله زارع؛ سامان آبدانان مهدی زاده