1. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شستشوی محصولات غده‌ای با سیستم چرخش آب

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

نادر ساکنیان دهکردی؛ امیر عباسی چرمهینی؛ شاهین بشارتی


2. طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی