1. تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سجاد رستمی؛ مصطفی کیانی؛ مریم اسلامی؛ برات قبادیان؛ امین فرهادی؛ بهرام حسین زاده


2. مدل‌سازی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در روند تولید نیشکر در مزارع راتون با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (بررسی موردی کشت و صنعت دعبل خزایی استان خوزستان)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سپیده هارونی؛ محمد جواد شیخ داوودی؛ مصطفی کیانی ده کیانی


3. تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سجاد رستمی؛ مریم اسلامی؛ مصطفی کیانی؛ برات قبادیان