1. تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سجاد رستمی؛ مصطفی کیانی؛ مریم اسلامی؛ برات قبادیان؛ امین فرهادی؛ بهرام حسین زاده


2. تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سجاد رستمی؛ مریم اسلامی؛ مصطفی کیانی؛ برات قبادیان