1. طراحی و ساخت گلخانه هیدروپونیک کشت خیار مجهز به سامانه کنترل فازی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

احمد بناکار؛ حمید خفاجه؛ سعید مینایی؛ مجید دلاور


2. ارزیابی سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن‌-پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

احمد بناکار؛ مهدی منتظری؛ برات قبادیان؛ هادی پاسدارشهری


3. تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

احمد بناکار؛ مهدی قادری؛ علی اکبر مسعودی