1. بررسی عددی و تجربی تآثیر مشخصات فواره سوخت بر آلاینده های یک موتور دیزل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

جعفر مساح؛ رسول همتیان؛ سید رضا حسن بیگی؛ علیرضا حاجی علی محمدی


2. اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سید رضا حسن بیگی؛ حامد زارع ثانی؛ علی شریف پاقلعه؛ برات قبادیان؛ مجتبی صابری مقدم


3. بررسی تأثیر استفاده از یک مافلر ترکیبی بر کاهش صدای یک موتور ژنراتور کوچک گازسوز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سیدرضا حسن بیگی؛ زهرا قربانی؛ برات قبادیان