1. تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ مریم سلطانی کاظمی


2. ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سامان آبدانان مهدی زاده؛ مریم سلطانی کاظمی