1. تعیین درصد خرده برنج در توده با واکاوی ویژگی‌های تصویر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 57-66

سید مهدی نصیری؛ میثم شفیع؛ عبدل عباس جعفری؛ داریوش زارع