1. انتخاب الگوی مناسب پیش‌بینی نرخ خرابی تراکتور مسی فرگوسن در استراتژی‌های مختلف نگهداری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

فاطمه افشارنیا


2. مطالعه ناراحتی و اختلال‌های اسکلتی- عضلانی رانندگان تراکتور و نقش عوامل مؤثر بر آن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی ملکی؛ سید محمد عبدالهی


3. تأثیر قفل دیفرانسیل بر میزان لغزش چرخ‌های محرک و مصرف سوخت تراکتور در اجرای شخم با گاوآهن برگردان‌دار

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

سجاد رستمی؛ ابراهیم آقابابایی؛ شاهین بشارتی؛ بهرام حسین زاده


4. ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سعادت کامگار؛ علی رضایی؛ مجتبی خیریه


5. طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی ملکی؛ حمیده رئیسی وانانی؛ شاهین بشارتی