1. تأثیر سوخت و نسبت تراکم بر بازده اکسرژی یک موتور بنزینی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394

سجاد رستمی؛ مریم اسلامی؛ مصطفی کیانی؛ برات قبادیان