1. بررسی اثرات زیست‌محیطی و مصرف انرژی در تولید چغندرقند و پیش‌بینی عملکرد محصول با استفاده از مدل‌‌های ANN و ANFIS در استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 107-118

مرضیه شیروانی بروجنی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محسن سلیمانی


2. اثر پیش‌تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

علی ملکی؛ حسن درندی؛ رحیم ابراهیمی؛ محمود محمودی


3. مدل‌سازی انرژی خروجی خیار گلخانه‌ای و بوته‌ای بر پایه الگوی مصرف انرژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انفیس

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395

حسین حاجی آقا علیزاده؛ محدثه احمدوند؛ حسین باقرپور