1. به ‌کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانه‌های برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش