1. تشخیص تخم‌مرغ‌های بی‌نطفه از نطفه‌دار در دوره انکوباسیون با استفاده از خواص دی‌الکتریک تخم‌مرغ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

احمد بناکار؛ مهدی قادری؛ علی اکبر مسعودی