1. پایش کانون‌های اتلاف انرژی و اکسرژی در خط اواپراسیون شکر: مطالعه موردی کارخانه قند ارومیه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

احمد پیری؛ علی محمدنیکبخت؛ حامد جانی سرناوی


2. تأثیر نوع سوخت و سرعت موتور بر قابلیت‌کاردهی یک موتور اشتعال تراکمی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سجاد رستمی؛ مصطفی کیانی؛ مریم اسلامی؛ برات قبادیان؛ امین فرهادی؛ بهرام حسین زاده


3. تحلیل انرژی و اکسرژی فرآیند خشک شدن موز با استفاده از خشک‌کن هیبریدی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

علی نجات لرستانی؛ اسماعیل میرزایی قلعه؛ میثم زارعی