1. ساخت، توسعه و ارزیابی سامانه جداکننده‏ توت‌فرنگی با استفاده از تکنولوژی بینایی ماشین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396

سامان آبدانان مهدی زاده؛ مریم سلطانی کاظمی