1. تأثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های کیفی ورقه های نازک هلو (رقم آلبرتا)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

رضا یگانه؛ ابوالفضل آخوندزاده یامچی؛ احمد کوچک‌زاده


2. اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سید رضا حسن بیگی؛ حامد زارع ثانی؛ علی شریف پاقلعه؛ برات قبادیان؛ مجتبی صابری مقدم