1. طراحی الگوریتم دسته بندی نارنگی براساس رنگ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399

علی نجات لرستانی؛ کیوان یزدان پناه؛ سجاد سبزی


2. توسعه یک الگوریتم بر مبنای روش پردازش تصویر و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص سیب زمینی از کلوخ و سنگ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

کامران خیرعلی پور؛ یوسف خزایی؛ عادل حسین پور؛ حسین جوادی کیا


3. ارائه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی بر طبقه‌بند فراابتکاری به‌منظور طبقه‌بندی دو نوع علف‌هرز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398

یوسف عباسپور گیلانده؛ سجاد سبزی؛ حسین جوادی کیا