تاثیر دور موتور و نسبت‌های انتقال جعبه دنده بر تراز صدای کمباین جاندیر

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش سطوح صدای ساطع شده از کمباین جاندیر اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر تولید صدای کمباین بررسی شدند. آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی صدا در سطوح مختلف عامل‌های دور موتور،‏ وضعیت‌های مختلف دنده و فاصله میکروفن از گوش راننده انجام شد. سیگنال‌های صدای منتشر شده در تیمارهای مختلف با دستگاه صداسنج اندازه‌گیری و به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تغییر نسبت دنده بر سطح صدای کمباین جاندیر تأثیر معنی‌داری در سطح 1% داشت،‏ در حالی که در اثر تغییر سایر عامل‌ها اختلاف معنی‌داری در سطح صدا دیده نشد. بیشینه سطح صدای ساطع شده از کمباین جاندیر در موقعیت گوش راننده در حالت حرکت با دنده دو سنگین و دور موتور 1500 دور بر دقیقه به دست آمد که معادل با 106 دسی‌بل بود و این میزان از سطح مجاز استاندارد صدا بیشتر است.

کلیدواژه‌ها