بررسی فرآیند خشک کردن توت سفید به وسیله آون مایکروویو

نویسندگان

چکیده

توت از خانواده Moraceae،‏ جنس Morus و جزء میوه‌های نرم است. این میوه نسبت به کپک،‏ مخمر و ضربه حساس است. خشک کردن توت از قدیمی‌ترین روش‌های محافظت این محصول است. مایکروویو،‏ یک روش سریع خشک کردن مواد غذایی است که انرژی آن،‏ قابل مقایسه با روش خشک کردن با هوای گرم است. سیستم‌های خشک کردن مایکروویو،‏ زمان خشک کردن را بدون اینکه اثر منفی بر روی کیفیت محصول داشته باشند،‏ به طور قابل توجهی کاهش می‌دهند. بر اساس نتایج به دست آمده زمان خشک شدن برای نمونه‌های توت تا 72‎/30% کاهش یافت. مقدار ضریب نفوذ رطوبتی مؤثر برای نمونه‌های توت سفید از 8-10×19‎/3 تا m2/s 8-10×91‎/11 تغییر یافت. همچنین مقدار انرژی فعال‌سازی و ثابت نفوذ رطوبتی برای نمونه‌های توت 8‎/10- و (W/g)‎ 8-10×3 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها