مطالعه خواص حجمی و اصطکاکی دانه گلرنگ

نویسنده

چکیده

در این پژوهش خواص حجمی و مکانیکی چهار رقم دانه گلرنگ که به طور نمونه در ایران کشت می‌شود (گلدشت،‏ پدیده،‏ پی‌اس و اصفهان 28) در سطح رطوبتی 5‎/5 درصد (بر پایه‌ تر) بررسی شد. نتایج نشان داد که رقم گلدشت دارای بیشترین چگالی واقعی ( 7‎/997) و درصد تخلخل (2‎/42%) و رقم اصفهان 28 دارای کمترین چگالی واقعی ( 911) و درصد تخلخل (38%) است. چگالی حجمی دانه‌ها در حدود 577-561 است. زاویه استقرار تخلیه،‏ پر کردن و ضخامت پوسته دانه‌ها به ترتیب در محدوده 26-2‎/23 درجه،‏ 2‎/35-8‎/30 درجه و 46‎/0-4‎/0 قرار دارد. بین واریته‌ها بیشترین مقدار وزن هزار دانه به رقم گلدشت ( 39‎/44) تعلق دارد. اندازه‌گیری ضریب اصطکاک استاتیکی دانه گلرنگ بر روی 5 سطح (شیشه‌ای،‏ استیل،‏ چوبی،‏ سرامیکی و MDF)‎ بیانگر معنی‌دار بودن اثر رقم،‏ نوع سطح و اثر متقابل آن‌ها بر ضریب اصطکاک دانه‌ها در سطح 1% است. در تمام سطوح اصطکاکی،‏ ضریب اصطکاک ارقام گلدشت (253‎/0) و پدیده (255‎/0) بیشترین و رقم پی‌اس (244‎/0) کمترین مقدار و در تمام ارقام دانه،‏ ضریب اصطکاک سطح چوبی (31‎/0) بیشترین و سطح سرامیکی (21‎/0) کمترین مقدار است.

کلیدواژه‌ها