بررسی انرژی مصرفی و اثرات تعداد جوجه و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی واحدهای مرغ گوشتی استان یزد

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه،‏ برآورد مقدار انرژی مصرفی در مراحل تولید واحدهای مرغ گوشتی و بررسی اثر تعداد جوجه‌ریزی و نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی در این واحدها است. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسش‌نامه و دیدار روبرو از 44 تولید کننده مرغ گوشتی استان یزد به طور تصادفی جمع‌آوری شد. اطلاعات مرغداری‌ها با توجه به تعداد جوجه در ابتدای فصل،‏ به سه دسته (کمتر از 10000 قطعه،‏ 10000 تا20000 قطعه و بیشتر از 20000 قطعه) و مزارع مورد بررسی،‏ با توجه به نوع سیستم تهویه (طولی و عرضی) به دو گروه تقسیم‌بندی شدند. تجزیه واریانس سطوح تعداد جوجه‌ریزی و انواع سیستم تهویه (طولی و عرضی) بر بازده مصرف انرژی در قالب طرح کاملا" تصادفی بررسی شد. با توجه به نتایج،‏ متوسط بازده مصرف انرژی،‏ بهره‌وری انرژی و انرژی ویژه به ترتیب 15‎/0،‏ 014‎/0کیلوگرم‌ بر مگاژول و 95‎/71 مگاژول ‌بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تعداد جوجه‌ریزی بر بازده انرژی در سطح احتمال 1% معنی‌دار است و سطح سوم (بیشتر از 20000 قطعه) بالاترین نسبت انرژی را دارند. اثر نوع سیستم تهویه بر بازده مصرف انرژی در سطح احتمال 5% معنی‌دار شد و سیستم هوادهی طولی که در 61% واحدها استفاده می‌شود بازده انرژی بالاتری را دارد.

کلیدواژه‌ها