تاثیر خاک‌ورزی و سر زنی بوته بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب زمینی

نویسندگان

چکیده

یک آزمایش مزرعه‌ای برای مقایسه‌ اثر چهار روش خاک‌ورزی اولیه (برگردان‌دار،‏ بشقابی،‏ بشقابی بهبود یافته و قلمی) و سرزنی بوته‌ها (سرزنی شده و سرزنی نشده) بر خواص فیزیکی و سختی سطحی غده‌های سیب‌زمینی‏ انجام شد. طرح آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار (چهار سطح خاک‌ورزی اولیه × دو سطح سرزنی بوته‌ها) و در سه تکرار اجرا و از آزمایش‌های فاکتوریل (کرت‌های نواری) برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که وزن خشک غده‌ها در خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز برگردان‌دار + عدم سرزنی بوته‌ها و خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز بشقابی + عدم ‏سرزنی بوته‌ها به طور معنی‌داری در سطح 5‏%‏ بیشتر از خاک‌ورزی اولیه با خاک‌ورز بهبود یافته + سرزنی بوته‌ها بود. تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که بین وزن خشک غده و متغیرهای مستقل وزن تر،‏ رطوبت بر پایه وزن خشک،‏ قطر بزرگ و کرویت غده رابطه خطی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها