تجزیه و تحلیل رگرسیونی عملکرد یک موتور دیزل با سوخت بیودیزل و تغییر زمان پاشش سوخت

نویسندگان

چکیده

استفاده از بیودیزل در مقایسه با سوخت‌های فعلی باعث کاهش انتشار گازهای مؤثر گلخانه‌ای می‌شود. ویژگی‌های متفاوت بیودیزل با سوخت دیزل مرسوم تأثیراتی بر عملکرد موتور دارد. برای عملکرد بهینه یک موتور با هرکدام از این سوخت‌ها یا مخلوط‌های مختلف آن‌ها،‏ لازم است که بعضی از شرایط کاری موتور تغییر داده شود. در این پژوهش،‏ عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم با سوخت بیودیزل در زمان‌های پاشش 10،‏ 15 و 20 درجه قبل از نقطه مرگ بالا بررسی شد. آزمایش‌ها در چهار دور مختلف موتور انجام شد. نتایج گشتاور،‏ توان،‏ دمای گازهای خروجی از اگزوز و مصرف ویژه سوخت ترمزی برای سوخت‌های B20،‏ B40 و B100 در شرایط مختلف دور موتور و زمان پاشش یادداشت شده و به کمک روابط رگرسیونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پیش‌بینی شده با این روابط،‏ همبستگی قابل قبولی (89‎/0R >) با نتایج تجربی داشتند. نتایج نشان داد که جلو انداختن زمان پاشش گشتاور ترمزی،‏ توان و بازده حرارتی را افزایش و دمای گازهای خروجی از اگزوز و مصرف ویژه سوخت ترمزی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها