بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا

نویسندگان

چکیده

با توجه به برداشت سویا در فصل سرما،‏ درصد بالای رطوبت هوا در این فصل و نیز احتمال بارندگی میزان رطوبت غلاف سویا بالا بوده و کمباین غلات قادر به کوبیدن مطلوب محصول و جدا کردن دانه از غلاف نمی-باشد. با توجه به نیاز شدید کشاورزان به برداشت سویا و فروش به موقع محصول خود و در ضمن آماده سازی زمین برای کشت بعدی،‏ وجود یک دستگاه خشک‌کن که بتواند قبل از کوبش رطوبت غلاف سویا را کاهش دهد،‏ کمک شایانی در برداشت سویا محسوب می‌گردد. تعیین خواص مختلف حرارتی مانند ضریب هدایت حرارتی در فرایندهای مختلف حرارتی،‏ انبارداری و طراحی خشک کن ها کاربرد دارد. در این تحقیق ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا از روش منبع گرمای خطی در سطوح مختلف رطوبت و دما اندازه گیری شد. آزمایشات در 4 سطح رطوبت 5‎/14،‏ 5‎/21،‏ 2‎/25 و 5‎/30 بر مبنای تر و4 سطح دما 50،‏ 150،‏ 250،‏ و350 درجه سلسیوس در 3 تکرار انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان داد با افزایش رطوبت و دما ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا به ترتیب از 038‎/0 به 338‎/0 افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها