تعیین نظری و تجربی رطوبت تعادلی دانه گلرنگ در یک فرآیند جذب رطوبت

نویسندگان

چکیده

اهمیت گلرنگ به عنوان دانه روغنی،‏ به خصوص به دلیل دارا بودن اسیدچرب غیر اشباع لینولئیک باعث شده به تولید آن در جهان توجه خاصی معطوف گردد. در این تحقیق با استفاده از روش وزن‌سنجی،‏ مقادیر رطوبت تعادلی دانه گلرنگ در سه دمای هوای 25،‏ 40 و 60 درجه سانتی‌گراد در یک فرایند جذب به‌دست آورده شد. برای این منظور از یک محفظه کنترل شده از نظر شرایط ترمودینامیکی استفاده گردید. پس از تعیین مقادیر رطوبت تعادلی،‏ منحنی‌های جذبی هم‌دما ترسیم گردید. در این تحقیق از 14 مدل معروف اسوین ،‏ اصلاح شده‌ی اسمیت،‏ اصلاح شده‌ی اسوین،‏ اصلاح شده‌ی هندرسون،‏ اصلاح شده‌ی هالسی،‏ اصلاح شده‌ی چانگ فاست،‏ اصلاح شده‌ی بت،‏ چانگ فاست،‏ کوهن،‏ هندرسون،‏ هالسی،‏ گب،‏ کاریه و پلگ برای برازش داده‌ها‌ی آزمایشی استفاده شد و از فاکتورهای آماری ضریب تبیین،‏ مربع کای،‏ مربع میانگین خطا برای مقایسه‌ی مدل‌ها استفاده گردید. که از میان این مدل‌ها،‏ مدل پلگ برای دمای 25 و 40 درجه سانتی گراد در حالت جذب و مدل اسوین برای دمای 60 درجه سانتی گراد در حالت جذب رطوبت بهترین نتیجه برازش را داشتند. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دما در یک رطوبت نسبی ثابت هوا،‏ مقدار رطوبت تعادلی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها