مطالعه تراز نویز منتشر شده توسط چمن‏زن موتوری

نویسندگان

چکیده

ادوات و ماشین‏هایی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می‏گیرند،‏ اصواتی با بیناب وسیعی تولید می‏کنند. به این ترتیب کاربران و دیگر افراد شاغل و یا ساکن در این مکان‏ها در معرض این اصوات قرارمی‏گیرند. در این تحقیق،‏ تعدادی از عوامل موثر بر سروصدای تولید شده در چمن‏زن موتوری هوندا مدل GXV 160 در سه محدوده ارزیابی شدند. آزمایش‌ها به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شدند. انتخاب دستگاه‏های اندازه‏گیری صدا و نحوه نصب هر یک به نحوی انجام گردید که بر اساس داده‏های حاصل از آنها،‏ سطح سروصدای ساطع شده از چمن‏زن قابل محاسبه باشد. نتایج حاصل نشان داد که سطوح مختلف دور تیغه برش در سطح احتمال 99 درصد اختلاف معنی‌داری را نشان داد در صورتی که سطوح مختلف تیمارهای وجود سبد و نیز نوع عملیات اختلاف معنی‌داری را نشان نداده‌اند. همچنین نتایج بیانگر افزایش تراز فشار صدا در موقعیت گوش کاربر نسبت به سایر فواصل بود. با توجه به حدود مجاز تماس افراد شاغل با سروصدا،‏ سطح سروصدای دریافتی کاربر چمن‏زن مخاطره‏آمیز بوده و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی کاملا ضروری به نظر می‏رسد. این در حالی است که سایر افراد شاغل در اطراف چمن‏زن موتوری در محدوده مخاطره‏آمیز نیستند.

کلیدواژه‌ها