بررسی ساییدگی تیغه های کاردی گاوآهن چیزل در خاک های سیلتی رسی

نویسندگان

چکیده

فرآیند ساییدگی ابزار خاکورز مهمترین عامل محدود کننده‌ عمر مفید و کاهش بازده‌ کاری این ابزار می-باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر عمق و سطح کارکرد بر مقدارساییدگی تیغه‌های گاوآهن چیزل و همچنین شناسایی نقاط حساس تیغه انجام پذیرفت. آزمایشات در خاک با بافت سیلتی رسی در چهار روز و مساحت 12 هکتار صورت گرفت. اثر متغیر عمق کار در سه سطح و مساحت کارکرد در پنج سطح مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که عمق کار و سطح کارکرد و برهم کنش متقابل آنها اثر معنی‌داری بر مقدار ساییدگی نوک و لبه‌ تیغه دارد (P=0.01). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین مقدار سایش مربوط به تیمار A1d3 (سطح کارکرد 12 هکتار و عمق 25 سانتی متر) می‌باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که نوک تیغه در اولین روز‌های کاری سریعتر ساییده می‌شود. بررسی‌ها نشان داد که در اولین هکتار از کارکرد تیغه،‏ 57‎/0 درصد کاهش وزن در تیغه اتفاق افتاد و در دهمین هکتار از کارکرد تیغه42‎/0درصد ساییدگی مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که در چهارمین روز کاری،‏ نرخ کارکرد گاوآهن %22 کمتر از روز اول و به دنبال آن مصرف سوخت تراکتور نیز %28 بیشتر از روز اول کاری بوده است..

کلیدواژه‌ها