تأثیر روش خاک‌ورزی، نوع کارنده و سرعت پیشروى بر شاخص‌های کیفیت کاشت ذرت

نویسندگان

چکیده

عملکرد محصول،‏ متأثر از کیفیت کاشت،‏ می‌باشد. در این پژوهش برخی از عوامل مؤثر در کیفیت کاشت ذرت مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور،‏ با استفاده از طرح کرت‌های دوبار خرد شده،‏ در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار،‏ اثر روش خاک‌ورزی،‏ نوع کارنده و سرعت پیشروى بر روی شاخص‌های کیفیت کاشت مانند،‏ نکاشت،‏ تک‌کاشت،‏ کاشت چندتایى و دقت کاشت بررسی شد. کرت‌هاى اصلى مربوط به روش‌هاى مختلف خاک‌ورزى شامل 1- گاوآهن برگردان‌دار + یک بار دیسک (T1)،‏ 2- گاوآهن برگردان‌دار + دو بار دیسک (T2) و 3- گاوآهن برگردان‌دار + دو بار دیسک + ماله (T3) بود و کرت‌هاى فرعى مربوط به انواع کارنده شامل 1- کارنده مکانیکى (P1) و 2- کارنده پنوماتیک (P2) بود. کرت‌هاى فرعى فرعى مربوط به سرعت پیشروى کارنده شامل 1- 4 کیلومتر در ساعت (S1)،‏ 2- 5‎/5 کیلومتر در ساعت (S2) و 3- 7 کیلومتر در ساعت (S3) بود. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اثر روش‌هاى خاک‌ورزى بر تمامى پارامترها بجز شاخص تک‌کاشت،‏ و دقت کشت معنى‌دار است ولى نوع کارنده و سرعت پیشروى بر هیچ کدام از پارامترها اثر معنی‌داری ندارند. اثر متقابل نوع کارنده بر تمامى پارامترها،‏ بجز شاخص تک‌کاشت معنى‌دار بود. از نظر دقت کشت،‏ بهترین تیمار،‏ T1P1 و پس از آن تیمار T2P2 بود. بنابراین با کاربرد تیمار T2P1S3،‏ مى‌توان دقت کشت و سرعت انجام عملیات را بیشتر نمود.

کلیدواژه‌ها