مدل‌سازی و تحلیل حساسیت نهاده‌های انرژی برای تولید سیر در شهرستان لنگرود استان گیلان

نویسندگان

چکیده

تعیین الگوی مصرف و ارائه‌ی مدل برای آن علاوه بر یافتن میزان نهاده و به تبع آن انرژی مصرفی،‏ زمینه‌ای برای بهینه‌سازی آن را نیز فراهم می‌سازد،‏ که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. میزان کل انرژی ورودی و عملکرد سیر در واحد هکتار به ترتیب برابر با 78‎/36616 مگاژول و 53‎/14636 کیلوگرم به‌دست آمدند. با استفاده از تابع لگاریتمی کاب- داگلاس و با توجه به مقادیر ضریب تبیین و ضرایب بتا (?) رابطه بین انرژی‌های ورودی و خروجی تعیین شد. بنا به نتایج،‏ از میان ورودی‌ها،‏ اثر انرژی‌های مربوط به نیروی کارگری،‏ کود دامی و بذر برای مدل انرژی در سطح 1% معنی‌دار گردید. مقادیر آزمون Durbin-Watson نیز برای مدل برابر با 138‎/2 گردید که نشان می‌دهد خودهمبستگی معنی‌داری در سطح احتمال 1% بین داده‌ها وجود ندارد. مقدار R2 نیز برای مدل برابر با 99‎/0 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها