بررسی اثر رطوبت روی خواص بیوفیزیکی و تعیین خواص شیمیایی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش صفات بیوفیزیکی دانه آفتاب‌گردان (رقم فرخ) در محتوای رطوبتی 7 تا 30 درصد (بر پایه خشک) ارزیابی شد. میانگین سطح‌های تصویر پردازش شده در راستای طول،‏ عرض و ضخامت به‌ترتیب 68‎/34،‏ 61‎/54 و 10‎/38 میلی‌مترمربع و میانگین چگالی توده،‏ تخلخل،‏ ضریب کرویت و ضخامت محصول به‌ترتیب برابر62‎/0،‏ 32‎/9،‏ 55‎/0 درصد،‏ 88‎/3 میلی‌متر به دست آمد که مقادیر این صفات با افزایش رطوبت روبه افزایش بود و برای سطح‌های مختلف رطوبت اختلاف معنی‌دار (01‎/0P

کلیدواژه‌ها