بررسی ناراحتی‌های اسکلتی- عضلانی و عامل‌های مرتبط در کارگران مزرعه‌های سبزیجات

نویسندگان

چکیده

یکی از هدف‌های عمده مکانیزاسیون کشاورزی کاهش ناراحتی جسمی و روحی کارگران کشاورزی است که آن ‌را از طریق اصلاح شیوه،‏ ابزار و شرایط انجام کار دنبال می‌کند. به دلیل کم‌تر توسعه پیدا کردن مکانیزاسیون در تولید سبزیجات،‏ بخش عمده عملیات تولید این محصولات در ایران و جهان به صورت دستی انجام می‌شود. با توجه به کمبود اطلاعات کافی در خصوص پوسچرهای کاری کارگران کشاورزی،‏ این مطالعه توصیفی- تحلیلی به منظور ارزیابی دقیق پوسچرهای کاری و اصلاح آن‌ها با حجم نمونه 95 نفر از کارگران مزرعه‌های سبزیجات به روش OWAS و با استفاده از پرسش‌نامه نوردیک انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون‌های آماری کای اسکور و رگرسیون لجستیک انجام شد. تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که بین کمردرد با جنسیت،‏ بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم،‏ سن،‏ سابقه کار و سطح تحصیلات؛ زانو درد با سن،‏ سابقه کار و سطح تحصیلات؛ شانه درد با سابقه کار؛ گردن درد با بلند کردن بار بیش از 25 کیلوگرم و سن ارتباط معنی‌داری وجود دارد. به دلیل شیوع بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی و پوسچرهای مضر و استرس‌زا در بین کارگران مزرعه‌ها،‏ استفاده از تجهیزات استاندارد در این شغل‌ها و انجام مداخلات ارگونومیکی برای تصحیح پوسچرهای نامناسب پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها