توسعه و ارزیابی حسگر خازنی اندازه‌گیر رطوبت بسته‌های علوفه در بیلر

نویسندگان

چکیده

رطوبت یکی از عامل‌های مهم در محصول یونجه هنگام برداشت و پس از آن است. میزان رطوبت یونجه تأثیر زیادی بر مراحل مختلف برداشت و پس از برداشت مانند بسته‌بندی حمل و نقل،‏ انبارداری و غیره دارد و نقش آن در عملکرد محصول بسیار مشهود است. روش معمول اندازه‌گیری رطوبت علوفه روش وزنی است که وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده،‏ همچنین از جمله روش‌های مخرب است. در این پژوهش،‏ یک حسگر خازنی برای اندازه‌‌گیری رطوبت بسته‌های علوفه به‌صورت بی‌درنگ و پیوسته،‏ طراحی،‏ ساخته و ارزیابی شد. پایه و اساس کار بر این مبنا است که با ارسال یک فرکانس مشخص،‏ تغییر ظرفیت را به ازای قرار گرفتن دی‌الکتریک (در اینجا مقصود همان بسته‌های علوفه است) در بین صفحات اندازه‌گیری کرده و سپس با تحلیل داده‌ها رابطه بین محتوای رطوبت و تغییر ظرفیت خروجی به دست خواهد آمد. در ارزیابی آزمایشگاهی از علوفه تهیه شده از مزرعه یونجه در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سه سطح رطوبتی،‏ در سه سطح جرم مخصوص و پنج سطح فاصله صفحات حسگر خازنی استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان دادند که رابطه معنی‌داری بین محتوای رطوبتی و ظرفیت خروجی حسگر وجود دارد. با افزایش رطوبت و جرم مخصوص میزان ظرفیت خازنی افزایش می‌‌یابد در حالیکه با افزایش فاصله صفحات خازن ظرفیت خازنی کاهش می‌یابد. همچنین دما اثر معنی‌داری بر میزان خروجی حسگر دارد.

کلیدواژه‌ها