بررسی یکنواختی کاشت در یک قلمه‌کار نیشکر با الگوی کاشت هم‌پوش

نویسندگان

چکیده

توزیع یکنواخت قلمه‌ها با قلمه‌کارها از نظر اقتصادی اهمیت زیادی در میزان مصرف قلمه و یکنواختی کشت دارد؛ از طرفی کاهش میزان مصرف قلمه در عملیات کاشت مکانیزه نیشکر با توجه به بالا بودن هزینه تهیه آن از نظر اقتصادی مهم است. در این پژوهش قلمه‌کاری با قابلیت کشت هم‌پوش از نظر درصد پرشدگی پیاله‌های موزّع‌،‏ کم‌هم‌پوشانی،‏ هم‌پوشانی و بیش‌هم‌پوشانی قلمه‌ها تحت تأثیر عامل‌هایی مانند سرعت کاشت (2،‏ 3 و 4 کیلومتر بر ساعت)،‏ نوع قلمه (CP69-1062 و CP57-614) و زاویه زنجیر نقّاله موزّع (25 و 30 درجه) در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار ارزیابی شد. داده‌های حاصل از آزمایش فاکتوریل با هدف تعیین زاویه قرارگیری موزّع،‏ سرعت مناسب کاشت و تأثیر آن بر توزیع یکنواخت قلمه‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. بر اساس نتایج به دست آمده سرعت کاشت بیش‌ترین تأثیر را بر درصد پرشدگی پیاله‌ها،‏ کم‌هم‌پوشانی و هم‌پوشانی مطلوب داشت. به طوری که با افزایش سرعت کاشت،‏ درصد پرشدگی و هم‌پوشانی مطلوب کاهش و کم‌هم‌پوشانی زیاد شد. تأثیر زاویه زنجیر نقّاله و نوع قلمه بر درصد پرشدگی پیاله‌ها معنی‌دار بود. بهترین راندمان عملکرد قلمه‌کار با در نظر گرفتن توزیع یکنواخت قلمه‌ها در سرعت 3 کیلومتر بر ساعت در کاشت هر دو نوع قلمه و زاویه 25 درجه موزّع به دست آمد.

کلیدواژه‌ها