تغییر مهم‌ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تأثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی

نویسندگان

چکیده

عدم یکنواختی رطوبت خرما هنگام برداشت،‏ عدم فرآوری مناسب،‏ آفت زدگی و فساد محصول در طول دورة انبار‌داری،‏ سبب مشکلاتی در صادرات این محصول شده است. به کارگیری خشک‌کن‌ و اعمال تیمارهای حرارتی،‏ مناسب‌ترین روش برای یکنواختی رطوبت و ضدعفونی آن ‌است. هدف از این پژوهش،‏ حفظ خواص کیفی خرما در طی انبارمانی است که با استفاده خشک‌کن خورشیدی مجهز به سیستم جاذب رطوبت انجام می‌شود. در این پژوهش رطوبت خرمای استعمران در چهار سطح دمایی 40،‏ 50،‏ 60 و oC70 به سه سطح رطوبت تعادلی 14،‏ 16 و 18% بر پایه خشک رسید و تأثیر این تیمارها بر خواص کیفی خرما (pH،‏ درصد جدا شدن پوست،‏ قند کل و درصد مواد جامد محلول) در طول سه ماه انبارمانی بررسی شد. با مقایسه مقادیر به دست آمده با تیمار شاهد و میوه تازه،‏ افزایش رطوبت محصول سبب کاهش pH می‌شود. تیمار اعمالی دما و رطوبت سبب شده است که درصد مواد جامد محلول (نسبت به شاهد) افزایش پیدا نکند. تیمارهای اعمالی روی مقدار قند کل و تیمارهای دما و رطوبت روی درصد جداشدن پوست از میوه تأثیر معنی‌داری در سطح 1% نداشته است.

کلیدواژه‌ها