بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم دو نوع کمباین رایج در شهرستان خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

گندم به‌عنوان اصلی‌ترین غذای مناسب مردم دنیا و به‌صورت یک محصول استراتژیک نقش اساسی در تأمین مواد غذایی مردم دارد. میانگین سطح‌های زیرکشت گندم در ایران به طور متوسط 65‎/6 میلیون هکتار است و در استان لرستان سالانه بیش از 374 هزار هکتار به زیرکشت گندم می‌رود. این پژوهش به بررسی و مقایسه تلفات برداشت گندم در 3 تیمار که تیمار اول دو نوع کمباین و تیمار دوم سه سطح عمر و تیمار سوم دو سطح وضعیت مالکیت می‌پردازد. در این پژوهش از بین روش‌های متداول اندازه‌گیری تلفات برداشت محصول،‏ روش جاندیر و بهروزی‌لار استفاده شد و تلفات واقعی برداشت محصول گندم در سال 1390 بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد در مرکز استان لرستان اندازه‌گیری شد. با استفاده طرح فاکتوریل سه عامله در نمونه‌گیری‌های مزرعه‌ای،‏ تلفات قبل از برداشت (طبیعی)،‏ تلفات سکوی برش،‏ تلفات واحد کوبش،‏ تلفات واحد جداکننده و تمیزکننده (انتهای کمباین) اندازه‌گیری و تلفات کل مزرعه مشخص شد. برای تجزیه ‌و تحلیل آماری داده‌ها،‏ از نرم‌افزار SPSS و برای مقایسه میانگین داده‌ها از روش دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین تلفات برداشت گندم در خرم‌آباد 21‎/5% بوده که 65‎/0% تلفات طبیعی و 56‎/4% تلفات کمباین است.

کلیدواژه‌ها