بررسی خواص آیرودینامیکی ارقام سویا در استان گلستان

نویسندگان

چکیده

سرعت حد و ضریب دراگ از مهم‌ترین خواص آیرودینامیکی محصولات کشاورزی از جمله سویا در طراحی ماشین‌ها و تجهیزات فرآوری است. در این پژوهش این خواص روی سه رقم سویا (سحر،‏ دی‌پی‌ایکس و ویلیامز) در 5 سطح رطوبتی (4%،‏ 8%،‏ 12%،‏ 16% و 20%) بر پایه خشک بررسی شد. بدین منظور ابتدا رابطه سرعت حد و ضریب دراگ با محتوای رطوبتی به‌صورت تئوری به دست آمد و سپس عملاً در دستگاه خشک کن بستر سیال آزمایش و بررسی شد. نتایج نشان داد با تغییر محتوای رطوبتی سه واریته سحر،‏ دی‌پی‌ایکس و ویلیامز در بازه 4% تا 20%،‏ سرعت حد هر یک از سه واریته به‌ترتیب از 42‎/4 به 1‎/5،‏ 12‎/5 به 94‎/5 و 71‎/4 به 5‎/5 متر بر ثانیه افزایش یافت،‏ در حالیکه در همین محدوده رطوبتی،‏ ضریب دراگ سه رقم به‌ترتیب از 45‎/0 به 389‎/0،‏ 53‎/0 به 452‎/0 و 512‎/0 به 444‎/0 کاهش یافت. رسم نمودارهای سرعت حد و ضریب دراگ نسبت به محتوای رطوبتی،‏ نشان داد که هر دوی آن‌ها با رطوبت رابطه خطی داشته ولی با افزایش محتوای رطوبت سرعت حد افزایش و ضریب دراگ کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها