ارزیابی یکنواختی توزیع بذر موزع غلتکی شیاردار با استفاده از پردازش تصویر به کمک نرم‌افزار متلب

نویسندگان

چکیده

خطی‌کارها معمول‌ترین ماشین‌های کاشت بذر در دنیا برای کشت هستند. در این پژوهش،‏ اثر میزان بازشدگی دریچه مخزن در 5 سطح و طول شیار موزع در 2 سطح بر پارامترهای پهنای باند،‏ یکنواختی عرضی،‏ یکنواختی طولی و یکنواختی مرکزی توزیع بذر،‏ برای 4 میزان کشت فرضی 120،‏ 150،‏ 180 و 210 کیلوگرم بر هکتار،‏ روی یک واحد خطی‌کار نصب شده روی دستگاه گریس‌بلت ارزیابی شد. برای هر میزان کشت،‏ آزمون فاکتوریل 5×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تمام اندازه‌گیری‌های بررسی یکنواختی توزیع بذر با روش پردازش تصویر انجام شد. بیشترین ضریب پراکندگی برای داده‌های آزمایش پهنای باند،‏ در 120 و 150 کیلوگرم بر هکتار رخ داد که به‌ترتیب برابر با 81‎/42%،‏ 19‎/33% بود. نتایج تجزیه واریانس اثرهای اصلی و اثر متقابل میزان بازشدگی دریچه مخزن × طول شیار موزع برای پهنای باند و یکنواختی عرضی در سطح آماری 1 درصد معنی‌دار نشدند. نتایج مقایسه میانگین برای یکنواختی طولی نشان داد که در تمام سطوح کشت بجز 120 کیلوگرم بر هکتار،‏ هر دو طول استفاده شده از شیار موزع نتایج خوبی دارند. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بازشدگی دریچه مخزن × طول شیار موزع برای یکنواختی مرکزی در 120 و 210 کیلوگرم در هکتار در سطح آماری 5 درصد معنی‌دار شدند که به‌ترتیب بهترین نتایج 6 و 4 سانتی‌متر بازشدگی دریچه و طول کامل شیار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها