بررسی اثر فیلم‏های نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO2-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی

نویسندگان

چکیده

یکی از کاربردهای فناوری نانو در صنعت کشاورزی،‏ استفاده از فیلم‌های فعال نانوکامپوزیتی در بسته‌بندی فعال محصولات کشاورزی به‌منظور افزایش زمان نگهداری آن‌ها می‌باشد. در این پژوهش فیلم‌های فعال نانوکامپوزیت پلی‌اتیلنی C2T0.5 (حاوی 2% نانورس و 5‎/0% نانوتیتان) و C4T0.5 (حاوی 4% نانورس و 5‎/0% نانوتیتان) و همچنین فیلم پلی‌اتیلنی خالص (C0T0)،‏ به روش اختلاط مذاب،‏ تهیه شدند. در ادامه ضمن بررسی ساختار نانوکامپوزیتی فیلم‌‏های تولیدی با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)‎،‏ برای بررسی اثر فیلم‌های نانوکامپوزیت تولیدی بر عمر قفسه‌ای میوه کیوی،‏ برخی از خواص فیزیکی،‏ مکانیکی و کیفی این محصول در طی نگهداری با بسته‌های نانوکامپوزیت تولیدی اندازه‌گیری شد. در ادامه با انجام آزمون فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی،‏ داده‌ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آزمون XRD نشان از پخش قابل قبول نانوذرات در زمینه بسپاری فیلم‌های نانوکامپوزیت تولیدی با ساختار درمیان لایه‌ای بود. در بررسی خواص مختلف فیزیکی و مکانیکی میوه‌های کیوی،‏ مشاهده شد که نمونه‌های بسته‌بندی شده با فیلم‌های نانوکامپوزیتی فعال،‏ در مقایسه با فیلم‌های پلی‌اتیلنی خالص،‏ کمترین میزان مواد جامد محلول،‏ میزان pH و بیشترین میزان رطوبت و سفتی را دارند. در بررسی خواص کیفی میوه‌های بسته‌بندی شده،‏ بیشترین امتیاز از لحاظ رنگ و شکل ظاهری و مطلوبیت کلی،‏ مربوط به نمونه‌های بسته‌بندی شده با فیلم‌های نانوکامپوزیتی نتیجه شد. پس با توجه به شرایط این پژوهش و نتایج مذکور،‏ برای افزایش عمر قفسه‌ای میوه‌ کیوی،‏ فیلم‌ نانوکامپوزیتی فعال C2T0.5 پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها