بررسی تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت، برداشت، بوجاری و انبارداری در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

گندم یکی از مهم‌ترین منابع غذایی در الگوی مصرف هر کشوری است. در کشورهای در حال توسعه،‏ بیش از 50 درصد انرژی مصرفی انسان از نان به دست می‌آید. هدف از انجام این پژوهش اندازه‌گیری تلفات گندم در مراحل پیش از برداشت (طبیعی)،‏ برداشت و پس از برداشت در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1391 بود. اندازه‌گیری تلفات گندم در مرحله برداشت از دو رقم گندم سرداری (اصلاح شده) و امید (محلی) و از کمباین‌های نوع جاندیر 955 و 1055 و در مرحله انبارداری افت‌گیری گندم در دو نمونه انبار خانگی و سیلویی و در شش سطح 15،‏ 30،‏ 45،‏ 60،‏ 75 و 90 روز انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تلفات هنگام برداشت در کمباین جاندیر 955 و رقم گندم امید به میزان 08‎/6 درصد (9‎/311 کیلوگرم در هکتار) و کمترین مقدار مربوط به کمباین جاندیر 1055 و رقم گندم سرداری به میزان 46‎/3 درصد (82‎/179 کیلوگرم در هکتار) بود. همچنین تلفات در مرحله پس از برداشت گندم به میزان 72‎/7 درصد که 31‎/5 درصد در مرحله بوجاری که شامل تلفات مفید،‏ غیرمفید و سن‌زدگی و حدود 41‎/2 درصد در مرحله انبارداری دیده شد.

کلیدواژه‌ها