بررسی عکس‌العمل طیفی گندم‌های سالم و آسیب ‌دیده به وسیله قارچ‌ها باتصویربرداری در محدوده مرئی و غیرمرئی به کمک شبکه‌های عصبی

نویسندگان

چکیده

گندم از محصولات کشاورزی مهم و استراتژیک در جهان و ایران است. گندم سرشار از پروتئین بوده و دارای ارزش غذایی و اقتصادی بالایی است؛ بنابراین تعیین سالم بودن آن از نظر آلودگی به عوامل قارچی،‏ مهم است. هدف این پژوهش امکان‌سنجی تشخیص گندم‌های سالم از ناسالم آلوده به قارچ‌های فوزاریوم و پنی‌سیلیوم با استفاده از سیستم تک‌رنگ‌ساز و تصویر‌برداری در محدوده مرئی و نامرئی است. بدین منظور دو رقم گندم الوند و سرداری که سطح کشت بیشتری در کشور دارند،‏ انتخاب شد و سه سیستم جامع زیر استفاده شد. مبنای سیستم اول به کارگیری آشکارساز و تصویربرداری مرئی و غیرمرئی در محدوده نور لیزر 630-680 نانومتر بود. در سیستم دوم،‏ چیدمان تک‌رنگ ساز استفاده شد و در سیستم سوم از تصویربرداری و آنالیز تصویر در محدوده‌ی مرئی و غیرمرئی بهره گرفته شد. برای تصویربرداری از دوربین‌های تخصصی CCD مرئی،‏ مرئی-مادون‌قرمز و مادون‌قرمز منفرد استفاده شد. تصویربرداری با دوربین‌های مذکور در محیط‌های نوری ماوراءبنفش،‏ مرئی و مادون‌قرمز انجام شد. 18 مشخصه‌ رنگی RGB،‏ LAB،‏ HSV،‏ HSI،‏ YIQ و YcbCr از تصاویر نمونه‌های گندم درنظر گرفته شد و به‌عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها