طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه لیزری تشخیص ارتفاع محصولات مزرعه‌ای

نویسندگان

چکیده

سیستم‌های مدیریت اطلاعات مزرعه با فراهم کردن اطلاعات دقیق مکانی از مزرعه در هر زمان به‌صورت غیرمخرب و بی‌درنگ،‏ امکان گرفتن تصمیم مناسب را فراهم می‌کنند. امروزه لیزر در گستره وسیعی از صنایع از جمله تجهیزات نشانه‌گیری و ابزار دقیق کاربرد دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و اندازه‌گیری ارتفاع گیاهان زراعی به‌صورت غیرمخرب به کمک تکنولوژی لیزر طراحی،‏ اجرا و ارزیابی شد. بعد از طراحی و ساخت،‏ سامانه لیزری در 2 مرحله‌ آزمایشگاهی و مزرعه‌ای بررسی شد. مرحله اول اندازه‌گیری روی گیاه برنج در محیط آزمایشگاهی انجام شد که تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده بعد از کالیبراسیون،‏ با روش رگرسیون خطی (ضریب تبیین 95%) و مقایسه میانگین انجام شد که بیانگر دقت کافی سیستم در تعیین ارتفاع محصول است. در مرحله دوم از سامانه لیزری برای اندازه‌گیری ارتفاع گیاه گندم در مزرعه استفاده شد که با توجه به نتایج به دست آمده بین داده‌های ارتفاع اندازه‌گیری شده با متر و داده‌های سیستم،‏ از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج به دست آمده،‏ سامانه حسگر لیزر به‌عنوان روشی مناسب و با دقت بالا برای انواع عملیات شناسایی مکانی محصول و تعیین ارتفاع محصولات مختلف در کشاورزی دقیق توصیه می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها