بررسی یکنواختی فاصله کاشت و دینامیک سقوط بذر تحت شرایط آزمایشگاهی در کارنده نیوتیکی با کمک بینایی ماشین

نویسندگان

چکیده

بررسی یکنواختی فاصله بین بذور یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد کارنده است،‏ به‌طوری‌که این معیار مهم تحت تأثیر میزان مکش کارنده متناسب با اندازه و وزن بذر،‏ خصوصیات فیزیکی بذر،‏ سرعت پیشروی،‏ کیفیت بذر،‏ و البته سرعت سقوط بذر قرار می‌گیرد. بنابراین در این پژوهش اثرات سرعت پیشروی واقعی در دو سطح (محدوده‌ ? تا 5‎/4 و ? تا 5‎/8 کیلومتر در ساعت) و مکش در سه سطح ( 30-،‏ 40-،‏ 50- و 60- میلی‌بار) برای دو بذر ذرت و کرچک با هدف تعیین سرعت سقوط بذر با استفاده از روابط سقوط آزاد (روش اول) و تعیین سرعت با استفاده از تغییرات مکان بذر در فریم‌های متوالی با کمک پردازش تصویر (روش دوم) بررسی شد برای این دو روش به‌ترتیب شتابی برابر با 47‎/9 متر بر مجذور ثانیه و 75‎/15 متر بر مجذور ثانیه به دست آمد. برای اثبات درستی مقادیر به ‌دست آمده،‏ مکان بذر در طول زمان‌های یکسان برای هر دو روش با استفاده از رابطه مکان- زمان محاسبه و با مقادیر به دست آمده از پردازش تصویر مقایسه شد که به‌ترتیب با ضریب تبیین 89‎/0 و 99‎/0 و ریشه میانگین مربعات خطا 2-10×09‎/3 و 2-10×22‎/1 برای روش دوم نتیجه بهتری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها