طراحی و مدل‌سازی تشکچه هوای صندلی تراکتور به روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر در صنعت حمل و نقل توجه فزاینده‏ای به عوامل انسانی به‌دلیل اهمیت آن بر سلامت و ایمنی رانندگان شده است. با توجه به اینکه تراکتورها اهمیت وی‍ژه‌ای در عملیات کشاورزی دارند،‏ توجه به ارگونومی آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس تشکچه‌ای ارگونومی مخصوص کاربران ایرانی طراحی شد تا بتواند ارتعاش‌های منتقل شده به بدن کاربر تراکتور را کاهش داده و سبب اصلاح وضعیت راحتی کاربر شود،‏ مدل طراحی شده از جنس هوا با تشکچه صندلی موجود مقایسه شد. هر دو مدل تشکچه در محدوده فرکانس 3 تا66 هرتز برای سه گروه کاربر با جرم‌های 55،‏ 70و 85 کیلوگرم با روش اجزای محدود تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد برای نشستگاه صندلی در محدوده مورد آزمایش،‏ مدل طراحی شده از جنس هوا،‏ شتاب‌های خروجی در محدوده راحتی کاربر را فراهم می‌کند،‏ در صورتی که نتایج حاصل از شتاب‌های خروجی برای تکیه‌گاه،‏ آسایش و راحتی بیشتری را برای صندلی موجود نشان می‌دهد. بنابراین با ترکیب تکیه‌گاه صندلی موجود و نشستگاه مدل طراحی شده می‌توان آسایش و راحتی بیشتری را برای رانندگان تراکتورهای ایرانی فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها