ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت سنتی و ‌نیمه‌مکانیزه در مزارع لوبیاچیتی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

کاشت لوبیا به دو صورت سنتی و نیمه‌مکانیزه انجام می‌شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش مانند نحوه انجام مراحل کاشت،‏ داشت و برداشت و سایر جزئیات مانند مدت زمان صرف شده برای عملیات کشاورزی و میزان سوخت مصرفی در هر مرحله از کار برای هر یک از دو روش کشت سنتی و کشت نیمه‌مکانیزه لوبیا از طریق 30 پرسشنامه از زارعین لوبیا کار استان چهارمحال و بختیاری به‌صورت نمونه‌های تصادفی جمع‌آوری شد. نهاده‌های انرژی در این بررسی شامل کل انرژی فیزیکی،‏ شیمیایی و انرژی بذر درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد کل انرژی نهاده‌ها در روش متداول 16‎/66556 و در روش مکانیزه 30‎/89181 مگاژول در هر هکتار هستند. نهاده کود شیمیایی پرمصرف‌ترین نهاده در هر دو روش کشت محاسبه شده و پس از آن نهاده‌های الکتریسته و سوخت مصرفی در روش کشت متداول و نهاده‌های سوخت مصرفی و سموم شیمیایی در روش کشت نیمه‌مکانیزه به‌ترتیب پر مصرف‌ترین نهاده‌ها در هر یک از روش‌ها محاسبه شدند. بازده انرژی برای روش متداول 66‎/0 و برای روش نیمه‌مکانیزه 41‎/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها