ساخت و ارزیابی یک شاخه‌تکان تراکتوری مجهز به بازوهای شناور برای برداشت سیب درختی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش،‏ نوعی شاخه‌تکان برای برداشت سیب و همچنین کاهش اثرات نوسانی تکاننده روی تراکتور طراحی،‏ ساخته و ارزیابی شد. دستگاه ساخته شده دارای قابلیت تغییر دامنه نوسان در سه سطح 20،‏ 32 و 40 میلی‌متر و تغییر بسامد در سطوحی بین 20-4 هرتز است. نوآوری به کار رفته در این دستگاه استفاده از مکانیزمی با قابلیت مستهلک کردن نوسان و عدم انتقال آن به تراکتور می‌باشد. برای تعیین دامنه و بسامد نوسان مناسب بر میزان جداسازی میوه سیب درختی رقم گلدن دلیشیز از شاخه،‏ یک آزمایش فاکتوریل (3×3) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این آزمایش تأثیر سه سطح بسامد 4،‏ 12 و20 هرتز و سه دامنه نوسان 20،‏ 32 و 40 میلی‌متر بر درصد جداسازی میوه بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها نشان از معنی‌داری تأثیر سطوح مختلف دامنه و بسامد میوه بر جداسازی میوه سیب داشت،‏ در حالیکه تأثیر متقابل این دو فاکتور اثر معنی‌داری بر جداسازی میوه نشان نداد. در‌نهایت دامنه 40 میلی‌متر و بسامد نوسان 12 هرتز در مدت زمان نوسان 10 ثانیه،‏ که سبب جدا شدن 94 درصد سیب مورد آزمایش از درخت می‌شود به‌عنوان مناسب‌ترین دامنه و بسامد نوسان تعیین شد.

کلیدواژه‌ها